SÆBYGAARD

___________________________

 

Sæson 2024


Persondata og fortrolighed

Vi har brug for følgende oplysninger, når du er medlem hos os:

*Navn
*Adresse
*Telefon nummer
*E-mailadresse

Oplysninger afgivet til Sæbygaards Venner videregives eller sælges ikke til tredjepart, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Personoplysningerne registreres hos Sæbygaards venner og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes, med mindre du fortsætter som medlem.


Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.
I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. 
Du kan skrive til os på: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sæbygaards Museumsafdeling
Fra og med 2015 er Museumsafdelingen på Sæbygaard overgået til Sæbygaards Venner.
Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for yderligere information

Åbningstider:  (Der tages forbehold for ændringer )

Museumsafdelingen er åben fra 2. juli – 31. juli 2023
Tirsdag-fredag & søndag kl. 12 - 16          •       September - Maj: Efter aftale
Guidede omvisninger for voksne: Hver onsdag i sæsonen kl. 13. (2. juli - 31. juli)

  


 

Formandsberetning 2023

2023 har været et år med en del spændende aktiviteter, nye tiltag og mange renoveringsopgaver.

Udlejninger: Året startede på udlejningsfronten med konfirmationer, både lokalt og fra Frederikshavn. Derudover har der været en del bryllupper, runde fødselsdage, familiefester samt barnedåb. Udlejningen er så småt ved at komme lidt i gang igen.

 Samarbejde: Der har været henvendelser fra ”Hotel Åhøj” samt ”Sæby Spektrum og Hostel” om samarbejde i forbindelse med rundvisninger og overnatninger for gæster. Vi lader det indgå i de informationer vi kan tilbyde vores gæster.

Museumsafdelingen har i løbet af sommeren været åben i det omfang, det har været muligt at skaffe personale til at varetage pasning.

Der var mange besøgende og det kunne virkelig mærkes på besøgstallet at mange stadig holdt deres sommerferie i Danmark. Også en stor tak til aktivitetsudvalget for at I kan finde på nye tiltag, der ikke mindst kan aktivere de små museumsgæster – jagten gik ind for at løse de mange opgaver rundt omkring på stedet

 I højsæsonen var der guidede omvisninger ved Alice Thaarup hver onsdag

Det har været et stort arbejde at drive museumsafdelingen ved siden af de mange andre gøremål, der er på Sæbygaard, så en stor tak de frivillige.

Events

Påskeferien: her var det mulighed for at deltage i en konkurrence om at finde ud af hvor mange påskeæg der var stillet rundt omkring. Mange deltog i spøgen og præmier var endnu engang sponseret af Meny og SuperBrugsen.

Rødder og Vinger: Deres ungdomsrollespilgruppe benytter Sæbygaard, som base ved forskellige samlinger, året rundt.

HK-lokalråd holdt deres årlige komsammen i riddersalen med spisning og musik. Det lader til at det er blevet en tradition, som de er meget glade for.

Vrå Højskole bruger fast Sæbygaard til deres udflugter med deres fotohold – der har i løbet af året været flere besøg.

Bjesklauget afholdt deres generalforsamling i caféen, skønt, at vi nu har forbindelse til den forening via flere af vores egne medlemmer.

Juniorkonfirmanderne og personale fra kirkerne deltog i ”Jesus på Slottet”, en årlig tilbagevendende begivenhed.

Sct. Georgs Gilderne i Danmark, aflagde i forbindelse med deres 11. europæiske konference et besøg på Sæbygaard med omvisning, spisning og hyggeligt samvær.

SuperBrugsens Vinfestival, nu også med deltagelse af Norhvin Vinunivers og Sæby Bryghus.

I årets løb har der også været flere arrangementer hvor gæster med interesse for ”den åndelige verden” har været på besøg for at undersøge, om der kunne skabes kontakt her på Sæbygaard- ligesom der har være arrangement med ”Klarsyn”

Frederikshavn Teaterforening havde flere forestillinger i det forløbne år. Det startede med ”At dele et liv” i august måned, derefter fulgte en komisk kabaret med skuespiller Jacob Morild i september, Foredrag med skuespiller og instruktør Finn Bredahl Jørgensen om et langt liv indenfor teaterverdenen og endelig julekomedien ”Jul i den gamle købmandsgård” i december.

 Alt i alt må man konstatere at vi i årets løb har lagt hus til mange spændende besøg – og har haft mange forskellige besøgsgrupper indenfor – med stor geografisk spredning.

 Det er altid dejligt, at der kommer nye gæster fra hele landsdelen på besøg. Det kunne jo give anledning til, at de gode budskaber om at Sæbygaard er et spændende sted at gæste, spredes til en større kreds.

Omvisninger

Der er mange foreninger der har fået omvisninger på stedet i årets løb. I flæng kan nævnes;

Frederikshavn kommunes Trivselsgrupper har aflagt besøg med omvisning.

 Repræsentant for Blicher Selskabet var forbi på research ved rørende nyudgivelse af bogmateriale med noveller af St. St. Blicher. Der findes noveller, der tager deres udgangspunkt på Sæbygaard. Vi fik informationer om at Blicher besøgte området flere gange idet et familiemedlem var præst i Understed.

Frederikshavn Slægts- og lokalhistoriske forening,

Sogneudflugt med omvisning for Sønder Tranders Menighedsråd, og Ulsted menighedsråd

 Omvisning for Turistorganisationen Destination Nord.

Seniorer fra Retten i Hjørring var på besøg i oktober måned, samt flere privatpersoner.

 Donation af maleri: Sæbygaards malerisamling blev i det forløbne år forøget med et par malerier. Især maleriet af Jacob Arenfeldt tiltrak sig opmærksomhed, idet vi nu kan sætte billede på den person der foranledigede at det Arenfeldske spisestel kom sikkert til Danmark.

 En stor tak til familien Arenfeldt der gjorde anskaffelsen af maleriet muligt.

Jul på Sæbygaard: Ved juletid blev Sæbygaard pyntet op med stjerner og hjerter i vinduerne Der var en gættekonkurrence om at tælle de mange nisser der var placeret i vinduerne. Der var mange, der omkring juletid, fandt tid til den lille spøg, og fik en hyggelig eftermiddag udenfor Sæbygaard. SuperBrugsen og Meny havde doneret præmier til de heldige vindere. Lige før nytår var der mulighed for at vinderne af konkurrence kunne komme på besøg på Sæbygaard hvor der foruden præmieuddeling blev tid til en kop kaffe samt kage. Der var en hel del dr benyttede sig af tilbuddet og hyggede sig nogle timer

Sæby Købstadsjubilæum 2024. Sæby kan 10. august 2024 fejre 500 år købstadsjubilæum. I den anledning er det forberedende arbejde allerede i gang. Sæbygaard deltager selvfølgelig i fejringen og er også indtænkt i planerne for et evt. royalt besøg. Formanden sidder i styregruppen vedrørende planlægning af arrangementer i jubilæumsåret. Der er allerede afholdt flere møder og mødeaktiviteten vil blive intensiveret jo nærmere vi kommer på jubilæet. Kongehuset er inviteret men i skrivende stund er der ikke givet endelig tilsagn om besøg

Sæbygaard caféen. Vi har som sædvanligt drevet café i sommermånederne juli og august til glæde for de mange besøgende på Sæbygaard.

Slotsbageren. Vi nyder godt af, at vi har en fast tilknyttet slotsbager på Sæbygaard. Derfor er der aldrig mangel på brød til caféen, samt til diverse arrangementer.

Renoveringsarbejder. Der er blevet ryddet op rundt omkring og udbedret skader på bygninger og malet indendørs, Udendørs er vinduerne mod syd, vest og nord, på hovedbygningen, renoveret og er blevet renset ned og repareret, for derefter at blive malet på ny.

Voldanlægget er stadig vedligeholdt. Det er blevet, slået/skåret og ryddet på brinkerne, ligesom plænerne er slået regelmæssigt.

Kalkning og vedligehold af gange Rustikatårnet fik en tiltrængt ny kalkning af vægge ligesom kælderen fik udbedret pusskader og blev kalket.

Gamle afdeling der er blevet vedligeholdt med maling af vægge og paneler. Det har endvidere været nødvendigt at demontere en af de gamle vandvarmere i køkkenet da der var fare for at den kunne falde ned.

Gamle Kælder. Rørsystemerne i den gamle kælder er blevet gennemgået og isoleret ligesom der er ryddet væsentligt op og en del af gulvet er blevet renoveret.

 Brandalarmer i hovedbygningen er blevet udskiftet, elinstallationerne er gennemgået og rapport udfærdiget. Vi er nu ved at leve op til kravene om løbende testning af anlægget – en stor tak til Chr 2 der udfører dette omstændige og store arbejde

Værksted og lofter En tiltrængt oprydning i værkstedet og arbejdet med at montere bindere på teglen i sydfløj er fortsat.

Havetraktoren har fået et tiltrængt eftersyn og er klar til den nye sæson.

Broen/ voldgraven. 2023 blev også året hvor det store projekt med renovering af voldanlæg og bro kunne sættes i gang.

Efter at finansieringen var på plads kunne man holde en licitation på hele projektet og entreprenøren kunne, efter at de sidste tilladelser var i hus, gå i gang. Det første der skulle på plads var etablering af midlertidig interim vej således at adgangen til Sæbygaard stadig kunne bibeholdes under byggeprocessen.

Det store gravearbejde med retablering af voldgraven tog sin begyndelse og store mængder materiale måtte deponeres andre steder på matriklen, samtidig med dette jordarbejde startede man på at pille den gamle bro ned sten for sten og kørt på lager så det til sidst nærmest kun var brobuen der stod tilbage.

 På trods af vejrliget er det lykkedes at reparere brofaget og få støbt et betondække således at broen er sikret. Der har løbende være foretaget vurderinger og målinger for at sikre at broen kan fungere solidt i mange å fremover. Nu venter der så den spændende opbygning af broen igen og det forventes at være fundført ultimo juli så hele projektet kan stå færdig når Sæby fejrer sit 500 års byjubilæum.

 Som det kan ses, er voldgravsarbejdet ved at nå til enden - dette skal være fuldført inden udgangen af februar, der er dog givet dispensation til at den midlertidige bro kan blive stående indtil den nye, kan tages i brug.

 Voldgraven er blevet delvis oprenset. Der e foretaget en mekanisk oprensning af en del af voldgraven. Det har imidlertid vist sig at der er meget mere materiale på bunden en estimeret og der overvejes derfor at lave en biologisk oprensning af resten af voldgraven fremadrettet.

 Det er klart, at når voldgraven rettes op og renses op sker der en forøgelse af volumen af voldgraven. Der er derfor af kommunen givet tilladelse til at der kan tilføres vand fra Sæby å til voldgraven. Vi har lavet et samarbejde med Golfklubben om at bruge et fælles rørsystem således at vi kan pumpe vand til voldgraven når de ikke skal vande banerne og omvendt

 Meget af den overskydende jord er kørt på turneringspladsen og det er håbet at der når pladsen er planeret kan sås græs på arealet således at området kan anvendes til forskellige kulturelle formål. Der er desuden planer om at etablere en æblelund med gamle æblesorter herunder Sæbygaard Gråstener på et areal mod øst ved at forlænge rækken af lindetræer på østsiden af turneringspladsen op til P pladsen

 I forbindelse med retableringen af den vestlige del af brinken ud mod Vandløsvej manglede man materiale til denne. Det blev derfor besluttet at lave en ”stynings vej” syd for lindealleen hvor der engang har været et hjulspor. Denne kan så fremadrettet bruges når lindetræerne skal stynes.

Hjemmeside. Hjemmesiden er stadig www.Sæbygaard.dk. Vi overvejer at få lavet en ny da den gamle er meget besværlig at vedligeholde selv om den ser meget flot ud.

Rengøring og mandagsholdet: Tak til mandagsholdet for vel udført arbejde med rengøring, forplejning og arbejde om mandagen. Uden jeres arbejde kunne vi ikke gennemføre de mange ting, der sker på Sæbygaard året rundt.

Tak for veludført arbejde: Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året der er gået. Også tak til alle andre der deltager i arbejdet omkring Sæbygaard. ”Et stort maskineri er afhængig af selv det mindste tandhjul for at fungere godt”.

Men det kræver også et stort arbejde af Sæbygaards Venner, uden jeres indsats var dette ikke muligt, både med hensyn til at holde huset ved lige, men også ved at møde op og deltage aktivt i de aktiviteter, der forgår på stedet, og det skylder vi jer en stor tak for.

I den sammenhæng er det værd at nævne, at vi stadig har brug for arbejdskraft, så hvis der skulle være nogen (eller I kender nogen), der gerne vil hjælpe til både om mandagen, eller ved de mange arrangementer, skal de være velkomne.

Det er derfor med stor fortrøstning, at vi kan se frem til endnu et spændende år 2024 med flere af de kendte ting, og forhåbentlig også nogle nye tiltag.

Erik Salling

Formand

Kontingent 2024                                                                                                                                          

Bestyrelsen foreslår følgende:

Personligt kontingent 100 kr. Familiekontingent 150 kr. Virksomhedskontingent 250 kr.                                Der er mulighed for både at indbetale via netbank (SparNord Bank 9012 1205712441) med angivelse af indbetales navn). MobilePay 90 92 52, eller aftale kontant betaling til kasserer mandag formiddage.

Bestyrelse 2024

 Erik Salling (fm) - Jørgen Holm Christensen (nf) - Niels Jørgen Nørrevang (ks) – Christian O. Jørgensen - Hans Arenfeldt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Har du lyst til at være aktiv i Sæbygaards Venner?

Vi mangler folk til at hjælpe os - især mandag formiddag.

Så kan du: Male, mure, tømre, klippe hæk, el arbejde, hjælpe med at stille borde og stole op, hjælpe med flagning, rengøring, gulvvask, støvsugning, pasning af udenoms arealerne, være vagt ved arrangementer, osv.

Vi vil være meget taknemmelig over hvis man har lyst til at hjælpe også uden, at man forpligter sig til at møde op hver gang.

Listen kan være meget længere kun fantasien sætter grænser.

Tilmeld dig på email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Om støtteforeningen Sæbygaards Venner

Sæbygaard er et gammelt herresæde fra 1576 med tilhørende voldanlæg, voldgrave, have og park samt parkeringsplads fælles med Sæby Golfklub.
I slottet forefindes unikt interiør, hvoraf en begrænset del er udstillet. Alt er imidlertid registreret med henblik på restaurering.

Hvem ejer Sæbygaard?
Sæbygaard ejes af fonden "Den Selvejende Institution Sæbygaard". Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra region, stat, kommune, private og familien Arenfeldt, som har skænket Sæbygaard til fonden. Sæbygaard er således folkeeje og ifølge fondens vedtægter skal denne sikre offentligheden adgang til Sæbygaard samt anvende den til formål som bestyrelsen finder passende.

Hvordan kan Sæbygaard bevares?
Der er både før og efter fondens stiftelse ofret over 22 mio. kroner på restaurering af Sæbygaard. Det være sig både bygninger og udenomsarealer.
Imidlertid vil en fortsat restaurering af Sæbygaard kræve et stort beløb.

Hvordan kan Sæbygaards Venner bidrage til at bevare Sæbygaard?

Foreningen kan med sine midler bidrage til at gøre Sæbygaard kendt af offentligheden og potentielle sponsorer bl.a. ved at arrangere forskellige aktiviteter og ved at fremstille oplysningsmaterialer om Sæbygaard og dets herligheder.
Jo flere medlemmer foreningen har, jo større byrde kan den løfte for at bevare Sæbygaard.

Hvis du er interesseret i at blive medlem af støtteforeningen er årskontingentet pt. 100 kr. pr. person eller 150 kr. pr. husstand. Firmaer 250 kr.
Du kan endvidere støtte Sæbygaards Venner med et kontant støttebeløb.
Henvendelse om medlemskab og yderligere oplysninger kan rettes til foreningens kasserer Niels Jørgen Nørrevang:

Sæbygaards Venners bestyrelse 2024 er:

Formand
Erik Salling
98 46 35 26

Næstformand                                         

Jørgen Holm Christensen                                                                                                                                                                                                                                                                  

 22 73 30 67

Kasserer
Niels Jørgen Nørrevang
30 28 44 19

I bestyrelsen 
Christian Overgaard Jørgensen
93 84 10 74

I bestyrelsen                                                                                                                                                                                   

Hans Arenfeldt                                                                                                                                                                                                                                                                                    

20 81 87 71